Súhlas so spracovaním osobných údajov

"Zasielanie newslettrov". Posledná aktualizácia: 01.03.2019

KOMU SÚHLAS UDEĽUJE

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Digitálne panely sro, sa Sídlom Smetanovo námestie 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 293 85 512, DIČ: CZ293 85 512, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 38056 ( ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), aby spracovávala najmä nižšie uvedené osobné údaje.

AKÉ VAŠE BUDE SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

a. meno
b. priezvisko
c. e-mailovú adresu
d. odpovede zo zaslaných dotazníkov
e. systémové dáta (informácie o nakladaní s e-mailovou správou)

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

AKO DLHO BUDEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje budú spracované po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, ak túto dobu nepredĺžite.

AKO MÔŽETE VZIAŤ VÁŠ SÚHLAS SPÄŤ

Súhlas sa dá vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu spôsobí zastavenie zasielania obchodných oznámení.

KTO PRE NÁS SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj ďalšie spracovatelia, zoznam ďalších subjektov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, predloží Správca na žiadosť dotknutej osoby.

AKÉ VAŠE PRÁVA V RÁMCI NARIADENÍM O OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Právo požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
Tieto informácie Vám veľmi radi a rýchlo oznámime. Napíšte nám svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008. Dáta Vám môžeme poskytnúť v dvoch formátoch. V súbore typu * .csv alebo * .xlsx. Prosíme o upresnenie, aký formát súboru preferujete.
Právo v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správca (podľa čl. 6 ods. 1. písm. F) Nariadenie) máte právo namietať proti spracovaniu.
V tomto prípade nás kontaktujte na na e-maile: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.
Stránky Úradu pre ochranu osobných údajov: https://www.uoou.cz/