Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 1.03.2019

KTO SME

Obchodná spoločnosť Digitálne panely sro, IČO: 293 85 512, sa Sídlom Smetanovo námestie 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00, zapísaná v obchodnom registri Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka č. 38056. poskytovateľ webových stránok digitalnipanely.cz a digitalniurednideska.cz (ďalej len "poskytovateľ")

KOHO SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

V rámci svojej činnosti Poskytovateľ spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), osobné údaje týchto subjektov údajov:

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAJÚ V RÁMCI POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA (WWW.DIGITALNIPANELY.CZ A WWW.DIGITALNIUREDNIDESKA.CZ)

V rámci poskytovania Služby Poskytovateľ spracováva najmä tieto osobné údaje užívateľov Služby:

PREČO SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Tieto osobné údaje budú spracované za účelom identifikácie strán a plnenie zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenie a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenie.

AKO DLHO SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Tieto osobné údaje budú spracované po dobu poskytovania Služby a ďalej po dobu 10 rokov, prípadne v nutnom rozsahu po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAJÚ PRI ORGANIZÁCIA VZDELÁVACÍCH AKCIÍ

Pri organizovaní vzdelávacích akcií Poskytovateľ v rámci svojej činnosti spracováva najmä tieto osobné údaje ich účastníkov:

PREČO SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Tieto osobné údaje budú spracované za účelom identifikácie strán a plnenie zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenie a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenie.

AKO DLHO SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Tieto osobné údaje budú spracované od Prevedenie registrácie až do konania príslušnej vzdelávacej akcie a ďalej po dobu 10 rokov, prípadne v nutnom rozsahu po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

PROFILOVANIE

Poskytovateľ pri spracovaní vyššie uvedených osobných údajov užíva profilovanie, a to za účelom skvalitnenia Služieb a vytvorenie individuálne zostaveného obsahu obchodnej komunikácie, pričom tak robia na základe svojho oprávneného záujmu, teda z dôvodu podľa ust. Čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenie.

INFORMÁCIE O ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

E-mailová adresa môže byť spracovaná za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Zb., O službách informačnej spoločnosti, a to na základe uzatvorenej zmluvy, ak ho užívatelia Služby alebo účastníci akcie neodmietnu. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru alebo služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel Poskytovateľom spracovávaná po dobu odoberanie Služieb a ďalej po dobu 3 rokov od ich posledného využitia.

ĎALŠIE SPRACOVATELIA

Osobné údaje spracúva Poskytovateľ ako správcu. Osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj ďalšie spracovatelia, zoznam ďalších subjektov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, predloží Správca na žiadosť Subjektu údajov.

AKÉ VAŠE PRÁVA V RÁMCI NARIADENÍM O OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Právo požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
Tieto informácie Vám veľmi radi a rýchlo oznámime. Napíšte nám svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008. Dáta Vám môžeme poskytnúť v dvoch formátoch. V súbore typu * .csv alebo * .xlsx. Prosíme o upresnenie, aký formát súboru preferujete.
Právo v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správca (podľa čl. 6 ods. 1. písm. F) Nariadenie) máte právo namietať proti spracovaniu.
V tomto prípade nás kontaktujte na na e-maile: info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte telefonicky na telefóne +420 800 808 008.
Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.
Stránky Úradu pre ochranu osobných údajov: https://www.uoou.cz/

Máte otázky týkajúce sa GDPR a Digitálne panely s.r.o., zabezpečenie osobných údajov alebo Vašich práv? Ak áno, napíšte nám na info@digitalnipanely.cz alebo nás kontaktujte na telefóne: +420 800 808 008.

Tím Digitálne panely s.r.o. (Digitálny panel SK a DIGITÁLNY uradna tabula SK)